دانلود کتاب‌های نسیم سعید

نسیم سعید

کاربرد آموزش باز و از دور در دانشگاه اثر مهران فرج اللهی
الکترونیکی 
۷۶,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۷۶,۷۰۰ت
اصول برنامه ریزی آموزشی (کارشناس ارشد علوم تربیتی) اثر نسیم سعید
الکترونیکی 
۱۰۱,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۱,۴۰۰ت
مبانی آموزش مطالعات اجتماعی (رشته علوم تربیتی) اثر حسین زارع
الکترونیکی 
۸۷,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۱۰۰ت
روش تدریس پیشرفته (رشته‌ی علوم تربیتی) اثر نسیم سعید
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت