دانلود کتاب‌های نازیلا خطیب زنجانی

نازیلا خطیب زنجانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه درسی اثر نازیلا خطیب زنجانی
الکترونیکی 
۷۴,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۱۰۰ت
مهارت های ارتباطی کلاس اثر نازیلا خطیب زنجانی
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت