دانلود و خرید کتاب‌های مصطفی برامکی (الکترونیکی و صوتی)

مصطفی برامکی

subscriptionAvailableسنجش ظرفیت یادگیری سازمانی اثر مصطفی برامکی
الکترونیکی 
۲۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۵۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableتسامح و تساهل اثر مصطفی برامکی
الکترونیکی off
۵,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۱۱,۵۰۰۵,۷۵۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableضمان و احکام ضمان اثر مصطفی برامکی
الکترونیکی off
۴,۳۵۰ ت
الکترونیکی
۸,۷۰۰۴,۳۵۰ت