دانلود و خرید کتاب‌های مرجان پورندیم (الکترونیکی و صوتی)

مرجان پورندیم

off
٪۲۰
دقیقه نود آزمون (داخلی و جراحی ۲) اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۱۹۰,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳۸,۰۰۰۱۹۰,۴۰۰ت
off
٪۲۰
دقیقه نود آزمون (داخلی و جراحی ۱) اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۴۳,۰۴۰ ت
الکترونیکی
۳۰۳,۸۰۰۲۴۳,۰۴۰ت
off
٪۲۰
دقیقه نود آزمون (بیماری های کودکان) اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۴۷,۵۲۰ ت
الکترونیکی
۳۰۹,۴۰۰۲۴۷,۵۲۰ت
off
٪۲۰
دقیقه نود آزمون (مادران و نوزادان) اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۱۸,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷۳,۰۰۰۲۱۸,۴۰۰ت
off
٪۲۰
دقیقه نود آزمون (بهداشت جامعه) اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۱۵,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶۹,۵۰۰۲۱۵,۶۰۰ت
off
٪۲۰
دقیقه نود آزمون (بهداشت روان) اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۲۸,۴۸۰ ت
الکترونیکی
۲۸۵,۶۰۰۲۲۸,۴۸۰ت
off
٪۲۰
جراحی عمومی شریان A اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۴۰۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰۷,۵۰۰۴۰۶,۰۰۰ت
off
٪۲۰
جراحی عمومی شریان C اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۴۲۷,۲۸۰ ت
الکترونیکی
۵۳۴,۱۰۰۴۲۷,۲۸۰ت
off
٪۲۰
جراحی عمومی شریان B اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۵۳۹,۲۸۰ ت
الکترونیکی
۶۷۴,۱۰۰۵۳۹,۲۸۰ت
off
٪۲۰
شریان در کودکان F اثر ایمان وفایی
الکترونیکی off
۲۷۴,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴۳,۰۰۰۲۷۴,۴۰۰ت
off
٪۲۰
شریان در کودکان C اثر ایمان وفایی
الکترونیکی off
۳۵۶,۱۶۰ ت
الکترونیکی
۴۴۵,۲۰۰۳۵۶,۱۶۰ت
off
٪۲۰
جراحی عمومی شریان D اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۵۱۹,۶۸۰ ت
الکترونیکی
۶۴۹,۶۰۰۵۱۹,۶۸۰ت
off
٪۲۰
مجموعه سوالات بیماری های داخلی شریان D اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۳۲۵,۳۶۰ ت
الکترونیکی
۴۰۶,۷۰۰۳۲۵,۳۶۰ت
off
٪۲۰
مجموعه سوالات بیماری های داخلی شریان C اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۳۱۵,۸۴۰ ت
الکترونیکی
۳۹۴,۸۰۰۳۱۵,۸۴۰ت
off
٪۲۰
مجموعه سوالات بیماری های داخلی شریان B اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۹۴,۵۶۰ ت
الکترونیکی
۳۶۸,۲۰۰۲۹۴,۵۶۰ت
off
٪۲۰
شریان A داخلی اثر مرجان پورندیم
الکترونیکی off
۲۹۴,۵۶۰ ت
الکترونیکی
۳۶۸,۲۰۰۲۹۴,۵۶۰ت