دانلود و خرید کتاب‌های مرتضی فاخری (الکترونیکی و صوتی)

مرتضی فاخری

زبان بدن اثر مرتضی فاخری
الکترونیکی 
۴۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۱,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول و فنون مذاکره اثر مرتضی فاخری
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمدیریت استعداد کارکنان اثر مرتضی فاخری
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
نقش منابع انسانی در توسعه دریامحور اثر مرتضی فاخری
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت