مدل های نوین ارزش گذاری مالی کسب و کارهای نوپا اثر محمد رحیمی کلیشادی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableوام دهی شخص به شخص اثر محمد رحیمی کلیشادی
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت