دانلود و خرید کتاب‌های محدثه شاهین ورنوسفادرانی (الکترونیکی و صوتی)

محدثه شاهین ورنوسفادرانی

off
٪۲۰
لنفوم نان هوچکین، نورواندوکرین (1403) اثر محدثه شاهین ورنوسفادرانی
الکترونیکی off
۲۰۳,۵۲۰ ت
الکترونیکی
۲۵۴,۴۰۰۲۰۳,۵۲۰ت
off
٪۲۰
اورژانس، متاستاز و عوارض (1403) اثر محدثه شاهین ورنوسفادرانی
الکترونیکی off
۳۰۵,۲۸۰ ت
الکترونیکی
۳۸۱,۶۰۰۳۰۵,۲۸۰ت
فارماکولوژی در رادیوانکولوژی B اثر محدثه شاهین ورنوسفادرانی
الکترونیکی 
۱۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۲,۰۰۰ت
فارماکولوژی در رادیوانکولوژی A اثر محدثه شاهین ورنوسفادرانی
الکترونیکی 
۱۸۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸۸,۰۰۰ت
سروگردن در رادیوانکولوژی 1403 اثر محدثه شاهین ورنوسفادرانی
الکترونیکی 
۱۲۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۴,۰۰۰ت
فصول منتخب پرز 2 رادیوانکولوژی اثر محدثه شاهین ورنوسفادرانی
الکترونیکی 
۱۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۵,۰۰۰ت