دانلود و خرید کتاب‌های مجید صامتی (الکترونیکی و صوتی)

مجید صامتی

subscriptionAvailableفرآیندهای تصادفی در اقتصاد سنجی اثر مجید صامتی
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاددان های بزرگ اثر لیندا یوئه
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت