طرحواره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روانشناختی اثر لارنس ریزو
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت