تقارن و این جهان زیبا اثر لئون لدرمن
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت