نقطه عطف اثر فریتیوف کاپرا
الکترونیکی 
۲۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۱,۵۰۰ت