دانلود و خرید کتاب‌های فاطمه طالبی ورنوسفادرانی | طاقچه

فاطمه طالبی ورنوسفادرانی

ویروس شناسی اثر فاطمه طالبی ورنوسفادرانی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableپروبیوتیک ها و اثر ضد سرطانی اثر سمانه انصاری نیا
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableباکتری ها و تشکیل بیوفیلم در آن ها اثر پریسا بهشود
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت