جیم بدترکیبه اثر سید فلاشمن
الکترونیکی 
۳۳,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۴۰۰ت
روحی در جزیره گنج اثر سید فلاشمن
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت