دانلود کتاب‌های سعید طالبی

سعید طالبی

کاربرد رایانه در پژوهشی آموزشی اثر سعید طالبی
الکترونیکی 
۵۹,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۸۰۰ت
آمار استنباطی پیشرفته (رشته‌ علوم تربیتی) اثر حسین زارع
الکترونیکی 
۷۹,۹۵۰ ت
الکترونیکی
۷۹,۹۵۰ت
برنامه درسی در دوره متوسطه اثر مهران فرج‌اللهی
الکترونیکی 
۸۰,۲۷۵ ت
الکترونیکی
۸۰,۲۷۵ت
اصول برنامه‌ریزی درسی اثر سعید طالبی
الکترونیکی 
۵۵,۵۷۵ ت
الکترونیکی
۵۵,۵۷۵ت