دانلود و خرید کتاب‌های رابرت فال (الکترونیکی و صوتی)

رابرت فال

subscriptionAvailableمدیریت تکنولوژی اثر دیلک ستیندامار
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتدوین ره نگاشت برای راهبرد و نوآوری اثر رابرت فال
الکترونیکی 
۲۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۴,۰۰۰ت