دانلود و خرید کتاب‌های جولی آر. دال کوئیست (الکترونیکی و صوتی)

جولی آر. دال کوئیست

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت اثر جولی آر. دال کوئیست
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت