ورزشکار هوشیار اثر جورج مامفورد
الکترونیکی 
۶۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۶۴,۵۰۰ت