پروتکل های شناختی رفتاری در موقعیت های پزشکی اثر جنیفر لابودا
الکترونیکی 
۸۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۸۹,۹۰۰ت