دانلود کتاب‌های جعفر حقیقت

جعفر حقیقت

subscriptionAvailableاقتصادسنجی کاربردی پیشرفته اثر جعفر حقیقت
الکترونیکی 
۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
اقتصادسنجی کاربردی (جلد اول) اثر جعفر حقیقت
الکترونیکی 
۹۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد مالی (۱) اثر جعفر حقیقت
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد کلان اثر اولیور بلانچارد
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت