در پس کمان های مک دونالد اثر جان اف. لاو
الکترونیکی 
۹۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۹۰۰ت