کنترل حرکتی در اعمال روزمره اثر تیموتی دونالد لی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت