تاریخ مختصر برابری اثر توما پیکتی
الکترونیکی 
۱۰۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۶,۰۰۰ت