نیک سرشت اثر بکی کندی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت