دانلود و خرید کتاب‌های اکبر صادقی | طاقچه

اکبر صادقی

تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران اثر اکبر صادقی
الکترونیکی 
۶۱,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۶۱,۱۰۰ت
دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران اثر اکبر صادقی
الکترونیکی 
۵۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۲,۰۰۰ت