دانلود و خرید کتاب‌های امین آصفی (الکترونیکی و صوتی)

امین آصفی

مدیریت کسب اثر شهریار اکبری سرینی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
موفقیت اثر مهدی رضایی آتش‌بیگ
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
مقدمه ای بر اصول روابط عمومی اثر مهدی رضایی آتش‌بیگ
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
نگاهی بر روش تحقیق دانشگاهی اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
کار تیمی و گروهی اثر مهدی رضایی آتش‌بیگ
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
راهبردهای مدیریت کلاس فرآیندمدار اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
مدیریت تیمی و گروهی اثر شهریار اکبری‌سرینی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
انتگراسیون فرآیندهای شیمیایی؛ جلد اول اثر رضا احمدی پویا
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
کتاب پرورشی اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
۸۷ نکته در سال ۸۷ (نوآوری و شکوفایی) اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
۱۰ گفتار نوآوری و شکوفایی اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
قانون هدفمند کردن یارانه ها اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
اتحاد ملی انسجام اسلامی اثر امین آصفی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت