کسب و کار و جامعه (جلد اول) اثر آرچی بی کرول
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
کسب و کار و جامعه (جلد دوم) اثر آرچی بی کرول
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت