دانلود و خرید کتاب‌های یسپر بنگتسون (الکترونیکی و صوتی)

یسپر بنگتسون

دستیابی و پیوند با مخاطبین در احزاب سیاسی اثر توماس کارلهد
الکترونیکی 
۱۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
قالب ‌بندی و ساختاردهی یک حزب اثر یسپر بنگتسون
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت