پنجاه متفکر جرم شناسی اثر کیت هیوارد
الکترونیکی 
۲۶۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶۱,۵۰۰ت