داستان پردازی با داده ها اثر کول ناسبامرنافلیک
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت