کمک های اولیه در مناطق دورافتاده اثر هوارد دی. بیکر
الکترونیکی 
۱۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۰,۰۰۰ت