پیش به سوی کارآفرینی اثر جیمز آر. کوک
الکترونیکی 
۹۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۳,۰۰۰ت
off
٪۵۰
آموزه های دکتر دمینگ اثر رافائل آگوایو
الکترونیکی off
۴۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۳,۰۰۰۴۶,۵۰۰ت