دانلود و خرید کتاب‌های محمد مردانی (الکترونیکی و صوتی)

محمد مردانی

نقش مدیریت کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر محمد مردانی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاهمیت سواد رسانه ای در نظام آموزشی نوین اثر محمد مردانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهوشمندسازی مدارس، الزامی غیرقابل انکار اثر محمد مردانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول، مبانی و اهداف آموزش از راه دور اثر محمد مردانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمهارت های ارتباطی معلم با دانش آموز اثر محمد مردانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول و مبانی اخلاق حرفه ای معلمان اثر محمد مردانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت