سرمایه گذاری در متاورس اثر متاورس .
الکترونیکی 
۳۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۸,۰۰۰ت