قانون دوستی اثر مایکل پاول
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت