تحلیل هوشمند کاربری اراضی مدل LUCIS اثر مارگارت اچ. کار
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت