استراتژی رسیدن به استراتژی اثر مارتین ریوز
الکترونیکی 
۸۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۰۰۰ت