دانلود کتاب‌های فرهاد توسکی

فرهاد توسکی

subscriptionAvailableمدیریت راهبردی مساجد اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableالگوی تحول همه جانبه دانشگاه اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت