فصلنامه پشت‌ بام ـ شماره ۷ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی 
۱۰۹,۰۰۰ ت
صوتی
۱۰۹,۰۰۰ت
فصلنامه پشت‌ بام ـ شماره ۶ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی 
۱۰۹,۰۰۰ ت
صوتی
۱۰۹,۰۰۰ت
فصلنامه پشت‌ بام ـ شماره ۵ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی 
۱۰۹,۰۰۰ ت
صوتی
۱۰۹,۰۰۰ت
فصلنامه پشت‌بام ـ شماره ۴ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی 
۸۹,۰۰۰ ت
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
فصلنامه پشت‌بام ـ  شماره ۳ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی 
۸۹,۰۰۰ ت
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
فصلنامه پشت‌بام ـ شماره ۲ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی 
۸۹,۰۰۰ ت
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
فصلنامه پشت‌بام ـ شماره ۱ اثر فرشید پارسی‌کیا
صوتی off
۶۲,۳۰۰ ت
صوتی
۸۹,۰۰۰۶۲,۳۰۰ت