عشق و اقتصاد اثر علی مروی سماورچی
الکترونیکی 
۱۳۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۶,۵۰۰ت
حکمرانی اقتصادی بین المللی اثر علی مروی سماورچی
الکترونیکی 
۷۲,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۷۲,۸۰۰ت