دانلود و خرید کتاب‌های علی عمرانی راد (الکترونیکی و صوتی)

علی عمرانی راد

مجموعه سوالات بورد تخصصی بیهوشی 1402 اثر علی عمرانی راد
الکترونیکی 
۱۷۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۷۳,۰۰۰ت
مجموعه سوالات ارتقاء تخصصی بیهوشی 1402 اثر علی عمرانی راد
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
مجموعه سوالات ارتقای بیهوشی 1401 اثر علی عمرانی راد
الکترونیکی 
۱۸۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸۸,۰۰۰ت
مجموعه سوالات بورد تخصصی بیهوشی 1401 اثر علی عمرانی راد
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت
مجموعه سوالات ارتقاء تخصصی بیهوشی 1400 اثر علی عمرانی راد
الکترونیکی 
۹۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۶,۰۰۰ت
بیهوشی و بیماری های همراه (کواگزیست 2022) اثر علی عمرانی راد
الکترونیکی 
۴۲۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۲۳,۰۰۰ت