دانلود و خرید کتاب‌های علی عبدی کردانی (الکترونیکی و صوتی)

علی عبدی کردانی

راه سازی، اصول طرح هندسی راه اثر علی عبدی کردانی
الکترونیکی 
۸۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۰۰۰ت
سیستم های فرودگاهی اثر ریچارد دی. نوفل
الکترونیکی 
۱۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۵,۰۰۰ت
مهندسی فرودگاه (جلد اول) اثر نورمن جی. اشفورد
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
ضوابط مبانی طرح هندسی راه اثر علی عبدی کردانی
الکترونیکی 
۵۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۴,۰۰۰ت