توسعه حمل و نقل شهری اثر علی حمزهء نفت چالی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
ساختمان هوشمند و مدیریت شهری اثر علی حمزهء نفت چالی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
مبلمان شهری و سیمای شهر اثر علی حمزهء نفت چالی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
نقش مدیریت دانش در اثربخشی شهری اثر علی حمزهء نفت چالی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
تحولات بازآفرینی شهری اثر علی حمزهء نفت چالی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت