دانلود کتاب‌های صدیف آزادمرد دمیرچی

صدیف آزادمرد دمیرچی

تکنولوژی روغن های خوراکی اثر صدیف آزادمرد دمیرچی
الکترونیکی 
۶۵,۶۵۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۶۵۰ت
شیمی مواد غذایی ۲ اثر صدیف آزادمرد دمیرچی
الکترونیکی 
۵۷,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۲۰۰ت
شیمی مواد غذایی ۱ اثر صدیف آزادمرد دمیرچی
الکترونیکی 
۷۲,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۷۲,۸۰۰ت
تجزیه‌ی مواد غذایی اثر صدیف آزادمرد دمیرچی
الکترونیکی 
۷۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۱,۵۰۰ت