دانلود و خرید کتاب‌های شلدون راس (الکترونیکی و صوتی)

شلدون راس

مقدمه ای بر ریاضیات مالی اثر شلدون راس
الکترونیکی 
۸۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۸,۰۰۰ت