دانلود و خرید کتاب‌های شرکت مکنزی و شرکا (الکترونیکی و صوتی)

شرکت مکنزی و شرکا

subscriptionAvailableساخت بانک مبتنی بر هوش مصنوعی اثر شرکت مکنزی و شرکا
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت