فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه اثر سیدافشین سمائی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت