خرداد بود که خلیج یخ زد اثر سورن کریمی
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت