نگاهی بر ابعاد روان شناختی و سبک زندگی نسل Z اثر زهره نوری
الکترونیکی 
۳۶,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۲۰۰ت
روان شناسی سایکوپتی اثر زهره نوری
الکترونیکی 
۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰ت