پروانه ای بر شانه های زمین اثر زهرا نوری بشاکردی
الکترونیکی 
۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰ت