امداد! برای نویسندگان از آغاز تا ۱۳۹۰ اثر روی پیتر کلارک
الکترونیکی 
۹۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۶,۰۰۰ت